Riktlinjer för anmälan av oegentligheter

Bakgrund

Den anmälningstjänst vi använder är en så kallad visslarfunktion, efter engelskans ”Whistleblowing”, vilken möjliggör att en anställd inom en organisation kan informera ledningen om att något oegentligt sker eller har skett. Termen ”whistleblowing” gäller även när en utomstående rapporterar. En visslarfunktion är för både anmälaren och för vår verksamhet en trygg och säker kanal där ärenden kan bearbetas snabbt och effektivt. Därmed minimeras negativa effekter och lösningar/åtgärder kommer snabbare på plats.

Formellt ska en visslarfunktion hjälpa till att tidigare upptäcka allvarliga oegentligheter som till exempel:

  • Korruption
  • Missbruk av ställning
  • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
  • Allvarliga tjänstefel
  • Miljöbrott

Syfte med Järfälla kommuns visslarfunktion


Att skapa en möjlighet att anonymt påtala oegentligheter för att skydda medarbetare och verksamhet samt att säkerställa leveransen av välfärdstjänster i kommunen. Vi har bedömt att en visslarfunktion, med garanterad anonymitet och hanterad av tredje part, är för våra anställda och vår verksamhet den lösning som bäst ger både trygghet att använda och tydlighet om hur viktigt vi som kommun ser på detta. Om man inte kan lyfta en fråga kring misstänkta oegentligheter internt så måste den kunna lyftas i annat forum annars finns det bara förlorare.

Visslarfunktion


Om du misstänker oegentligheter, ska du om möjligt försöka lösa problemet tillsammans med närmsta chef. Om du upplever att det oavsett anledning, inte är möjligt att ta upp en speciell fråga/ärende med närmsta chef, kan ärendet tas upp med personaldirektör. Förhoppningsvis känns det i de flesta fall lämpligt och rimligt att lyfta frågorna internt. Anmälan via visslarfunktionen kan göras om du redan försökt lösa problemet internt men fortfarande misstänker oegentligheter eller om du bedömer att frågan inte kan lyftas internt. Anmälan via denna visslarfunktion är helt frivillig och som anställd inom kommunen vill vi påpeka att den ersätter inte den grundlagsskyddande rättigheten med meddelarfrihet, men skall ses som ett tryggt och säkert alternativ att göra sin röst hörd.

Järfälla kommuns anmälningstjänst hanteras av Interaktiv Säkerhet i Norden AB och CCG Europe AB i samverkan.