Frågor & Svar

Varför har Järfälla kommun infört en möjlighet att anmäla misstankar om korruption, mutor eller jäv?

Vi inför den här anmälningskanalen för att skapa en trygg och säker möjlighet att påtala allvarliga oegentligheter som exempel korruption, mutor och jäv, för att skydda lojala medarbetare och vår organisation.

Vilken roll har de externa ombuden?

 • Externt ombud Interaktiv Säkerhet AB tar emot och hanterar alla ärenden så att anmälarens anonymitet säkras och agerar som kommunikationskanal mellan utredare och anmälaren. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.
 • Externt ombud CCG Europe AB anlitas vid behov som stöd till utredning, lösningsframtagning, och stöd till implementering av lösningar.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos Järfälla kommun. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon utomstående.

Vad kan man anmäla?

Den här anmälningskanalen är till för att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter inom Järfälla kommun, även så kallad visselblåsning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Om du är osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det sker någon utredning om Järfälla kommun bedömer att det inte är ett så kallat visslarärende. Kanalen får absolut inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos Järfälla kommun eller utomstående.

Vem kan man anmäla?

Enligt Integritetsskyddsmyndighetens föreskrift är det endast möjligt att anmäla misstanke mot personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom Järfälla kommun.

Vem utreder min anmälan?

Järfälla kommun har begränsat behörigheten för åtkomst till ärenden som kommer in genom anmälningskanalen så att endast en särskild intern organisation får ta del av dessa uppgifter. Den utredande funktionen gör en inledande bedömning av hur din anmälan ska behandlas. Beroende på ärendets art kan det leda till att en utredning inleds. Här kan externa utredare komma att leda/stötta arbetet för snabb objektiv hantering.

Finns det risk för att mina personuppgifter lämnas till Järfälla kommun?

Externa ombud har säkra och tydliga rutiner för hur dina person- och kontaktuppgifter behandlas. Dessa kan lämnas vidare till Järfälla kommun om det är nödvändigt enligt offentlighetsprincipen då ett ärende utreds vidare. Om ett ärende inte utreds vidare kommer kontaktuppgifter aldrig lämnas vidare till Järfälla kommun.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar ändå att du lämnar kontaktuppgifter för att de externa ombuden ska kunna kontakta dig. Med dina kontaktuppgifter har Interaktiv Säkerhet möjlighet att återkoppla ärendets status och CCG Europe kan involvera dig i en anonym dialog och samverkan i utredning och lösningsframtagning.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ditt ärende kan du ta kontakt med Interaktiv Säkerhet som sedan vidarebefordrar din fråga till Järfälla kommun. Kom ihåg att du måste ha ditt unika ärendenummer till hands.

Hur lämnar jag min anmälan?

 • Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

 • Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
 • Du kan ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0774 10 36 43.
 • Du kan skicka e-post till Interaktiv Säkerhet på adressen, jarfalla@whistleblower.se
 • Du kan skicka din anmälan via post till adressen:
  Interaktiv Säkerhet i Norden AB
  "Järfälla kommun"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge dig stöd om det skulle behövas. Vi är här för att du som anmälare skall känna dig trygg och se till att din röst blir hörd